PRIVACYVERKLARING

architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER, gevestigd op de Noordmark 9 – 1351GA Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren uw privacy en beschermen uw gegevens. De persoonlijke informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk.

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en wat ons cookiebeleid is.

Contactgegevens:

architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER
Noordmark 9
1351GA Almere
036-525 21 68
www.kerstenscheller.nl
info(at)kerstenscheller.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

Kersten Scheller

Persoonsgegevens die wij verwerken:
architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam met tussenvoegsel
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(at)kerstenscheller.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om een zakelijke relatie en/of overeenkomst aan te kunnen gaan
Wanneer u contact opneemt om (opnieuw) klant bij ons te worden, aanvullende diensten af te nemen of interesse te tonen in onze diensten, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens. Die hebben we nodig om u terug te kunnen bellen of een offerte aan te kunnen bieden. De grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is uw toestemming om deze gegevens te verwerken en/of dat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Om een overeenkomst uit te voeren
Wij zijn u graag goed van dienst. Onze werkzaamheden voeren we uit conform de afspraken die zijn vastgelegd in een overeenkomst (offerte/contract). Daarbij verwerken we de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. De uitvoering van de zakelijke overeenkomst is de grondslag voor het verwerken van de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat u toestemming heeft gegeven of dat we een wettelijke verplichting hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Om te kunnen samenwerken met derden
Voor de uitvoering van onze projecten is het noodzakelijk om samen te werken met derden, zoals constructeurs, aannemers en leveranciers. De grondslag voor het delen van bepaalde persoonsgegevens met derden is de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting. Het is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd dat constructies door een constructeur moeten worden berekend. In alle gevallen waarin wij gegevens willen delen, maar dit niet via een van de eerder genoemde grondslagen kan, vragen wij uw toestemming.

Om ons aan de wet te houden
Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, bijvoorbeeld voor onze boekhouding. In dit geval is wettelijke verplichting de grondslag voor de verwerking van uw gegevens.

Voor uitvoering van bedrijfsprocessen, relatiebeheer of archivering
Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. We maken gebruik van persoonsgegevens om onze bedrijfsprocessen in kaart te brengen en onze diensten te optimaliseren. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de zakelijke overeenkomst die we hebben gesloten, de toestemming die u heeft verleend, een gerechtvaardigd belang dat we hebben of een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te archiveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
In Nederland bedraagt de wettelijke bewaartermijn in de meeste gevallen 7 jaar. Deze termijn geldt bijvoorbeeld voor zakelijke overeenkomsten en facturen en voor (e-mail) correspondentie en door ons vervaardigde tekeningen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij gaat het om:
– Het delen van gegevens met overheidsinstanties, bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning
– Het delen van gegevens met dienstverleners die voor ons werken, zoals onze boekhouder of verzekeraar
– Het delen van gegevens met de bedrijven waar we mee samenwerken, zoals aannemers of adviseurs.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER gebruikt alleen technische, functionele en social media cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Hiervoor vragen wij geen toestemming aan u.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Wij analyseren onze website doormiddel van Google Analytics. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u >> hier<< een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(at)kerstenscheller.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info(at)kerstenscheller.nl. architectuurstudio|KERSTEN SCHELLER heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde TLS-internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

– Up-to-date houden van software

– Toegankelijkheid beperken door het gebruik van wachtwoorden op alle apparaten